Viimeksi päivitetty 21.9.2018

1        Yleistä
Carrot Revolution Oy (”Carrot Revolution” tai ”me”) järjestää lapsille tarkoitettuja kokkauskursseja (kuten Krokon kokkikoulu ja Tiedepainotteinen kokkauskurssi) yhteistyössä koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kun jäljempänä puhumme ”kurssista” tarkoitamme näitä järjestämiämme kokkauskursseja.

Näissä ilmoittautumisehdoissa kuvaamme ne ehdot, joiden mukaisesti ilmoittautuminen kurssille tapahtuu ja joiden hyväksyminen on edellytyksenä kurssille ilmoittautumiselle ja osallistumiselle.

2        Kurssin sisältö ja osallistumisen edellytykset
Kurssin pituus ja sisältö on kulloinkin kuvattu verkkosivuillamme kyseisen kurssin yhteydessä. Kurssin sisällön päättää kulloinkin Carrot Revolution ja muutokset sisältöön ovat mahdollisia.

Kurssi voi olla avoin vain tietyn ikäisille lapsille, jolloin kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että lapsi täyttää tämän ikävaatimuksen. Emme ole velvollisia hyväksymään ilmoittautumisia, jotka eivät täytä tätä vaatimusta. Mahdolliset ikävaatimukset ilmoitetaan aina kurssin yhteydessä.

Kurssille osallistuttaessa on osallistujan itsenä ja muiden osallistujien turvallisuuden ja osallistumiskokemuksen kannalta erittäin tärkeää, että kaikki kurssilaiset noudattavat kulloinkin ilmoittamiamme sääntöjä esim. käytökseen ja turvallisuuteen liittyen. Carrot Revolutionilla on oikeus poistaa kurssilta osallistuja, joka ei noudata kyseisiä sääntöjä ja esim. käytöksellään häiritsee tai kiusaa muita osallistujia tai käyttäytyy tavalla, joka voi vaarantaa osallistujan tai muiden turvallisuuden.

Ennen ilmoittautumista huomioi seuraavat seikat: Kurssi järjestetään vain, mikäli kyseiselle kurssille ilmoittautuu riittävä määrä osallistujia. Jos osallistujia ei ole riittävästi, Carrot Revolutionilla on oikeus peruuttaa kurssi ja siirtää sen alkamisajankohtaa. Ilmoitamme kurssin järjestämisestä tai peruuttamisesta ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautuminen kurssille on sitova ja ilmoittautuminen vahvistetaan kurssista riippuen joko maksamalla varausmaksu tai kurssimaksu kokonaisuudessaan. Jos kurssi peruutetaan, palautamme tekemäsi maksut.

Ilmoittautumisella ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta. Kaikkia ruokarajoitteita ei aina voida huomioida; laktoositon on aina peruslähtökohta ja gluteeniton vaihtoehto mahdollinen. Liharuuille tarjotaan kasvisvaihtoehto.

3        Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittaudutaan Carrot Revolutionin verkkokaupassa osoitteessa holvi.com/shop/carrot ja noudattamalla siellä annettuja ohjeita. Huolehdithan siitä, että kaikki ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Emme vastaa tietojen virheellisyydestä aiheutuneista seuraamuksista. Lähetämme sinulle vahvistusilmoituksen onnistuneesta ilmoittautumisesta antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Tämä tarkoittaa sitä, ettei jo tehtyä ilmoittautumista voi peruuttaa, ellei Carrot Revolution peruuta kurssia kohdan 4 mukaisesti tai peruuttamiseen on jäljempänä kohdassa 6 oikeuttava peruste.

Osallistujan vaihtaminen on kuitenkin mahdollista ennen kurssin alkua ilmoittamalla siitä meille vähintään 1 viikkoa ennen kurssin ilmoitettua aloituspäivää.

4        Kurssin toteutuminen ja sitovan sopimuksen syntyminen
Kukin kurssi järjestetään vain, mikäli kyseiselle kurssille ilmoittautuu riittävä määrä osallistujia. Jos tarvittavaa määrää ilmoittautumisia ei saada ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, Carrot Revolutionilla on oikeus peruuttaa kyseinen kurssi. Carrot Revolution ei ole velvollinen maksamaan hyvityksiä tai korvauksia peruuttamisen johdosta, ellei pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä muuta johdu. Palautamme kuitenkin ilmoittautumisen yhteydessä tekemäsi maksut (ks. kohta 5).

Ilmoitamme sähköpostitse kurssin toteutumisesta tai sen peruuttamisesta, kun kyseisen kurssin ilmoittautumisaika on päättynyt.

Kun ilmoitamme, että kurssi toteutuu, sinun ja Carrot Revolutionin välille syntyy molemminpuolisesti sitova sopimus kurssille osallistumisesta. Tämä tarkoittaa yhtäältä sitä, että kurssimaksu tulee kokonaisuudessaan maksettavaksi maksuehtojen mukaisesti, eikä jo tehtyjä maksuja palauteta, ja toisaalta sitä, että Carrot Revolution on sitoutunut järjestämään kurssin näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumista koskeva sopimus on voimassa määräaikaisena kurssin kestoajan ja koskee vain sitä kurssia, johon olet ilmoittautunut.

5        Hinnat ja maksuehdot
Kursseihin kulloinkin sovellettavat kurssimaksut ovat nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa carrotrevolution.fi. Carrot Revolution pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan kurssista riippuen joko varausmaksu tai koko kurssimaksu. Ilmoitamme tarkemmat maksuehdot ilmoittautumisen yhteydessä. Jos Carrot Revolution peruuttaa kurssin tai sinulla on oikeus peruuttaa osallistuminen näiden ehtojen mukaisesti (ks. kohdat 4 ja 6), palautamme tehdyt maksut sinulle.

Yleinen maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä lukien. Carrot Revolutionilla on oikeus periä viivästyneelle suoritukselle viivästyskorkoa kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti sekä mahdollisista perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut.

6        Peruutusoikeus
Koska sopimus kurssille osallistumisesta koskee kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ssä tarkoitettua määrättynä ajanjaksona järjestettävää vapaa-ajanpalvelua, sopimukseen ei sovelleta kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista, etämyyntiin sisältyvää peruutusoikeutta.

Voit kuitenkin peruuttaa ilmoittautumisen tai osallistumisen, mikäli osallistuminen kurssille estyy kokonaisuudessaan jonkin ennen kurssin alkamista ilmenneen lääketieteellisen syyn (kuten sairaus tai tapaturma) vuoksi. Peruuttamisesta ja ilmenneestä syystä on ilmoitettava viipymättä Carrot Revolutionille.

Mikäli osallistuminen estyy kokonaisuudessaan lääketieteellisen syyn vuoksi, Carrot Revolution palauttaa jo maksetut kurssimaksut. Huomaathan, että kurssimaksun palautuksen edellytyksenä on, että kaikki kurssikerrat jäävät käyttämättä, eikä yksittäinen tai yksittäiset poissaolot oikeuta kurssimaksun palauttamiseen.

Carrot Revolutionilla on oikeus peruuttaa kurssi joko ennen sen alkua tai sen aikana, mikäli siihen on jokin Carrot Revolutionin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva tai muutoin erityinen syy. Mikäli Carrot Revolution peruttaa kurssin edellä mainitusta syystä johtuen, Carrot Revolution palauttaa jo tehdyt kurssimaksut käyttämättä jääneiltä osin.

Carrot Revolutionilla on myös oikeus peruuttaa osallistujan osallistuminen kurssille joko määräajaksi tai kokonaan, mikäli osallistuja menettelee kurssin sääntöjen vastaisesti edellä kohdassa 2 kuvaamallamme tavalla. Tässä tapauksessa palautamme maksusuoritukset vain siltä osin kuin ne kohdistuvat kurssin käyttämättä jääneeseen osaan.

7        Carrot Revolutionin vastuu
Osallistuminen kurssille tapahtuu omalla vastuulla.

Carrot Revolutionin vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu maksetun kurssimaksun palauttamiseen, ellei pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä johdu laajempaa korvausvastuuta.

8        Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme kurssiin liittyen saamiamme ilmoittajan ja osallistujan henkilötietoja tietosuojalausekkeessamme kuvatulla tavalla.

9        Sovellettava laki ja erimielisyydet
Näihin ilmoittautumisehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Kaikki näihin ilmoittautumisehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei saada ratkaistuiksi sovinnollisesti neuvotteluin, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajana sinun on myös mahdollista viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

10        Yhteystiedot
Voit olla yhteydessä meihin kaikissa kursseihin liittyvissä asioissa (mukaan lukien peruuttamiseen ja erimielisyyksiin liittyvät asiat) seuraavien yhteystietojen kautta:

Carrot Revolution Oy (y-tunnus 2862487-8)

Gyldenintie 12 N 51

00200 Helsinki

email: info@carrotrevolution.fi